Webové stránky používají v rámci poskytování služeb cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby, předpokládáme, že souhlasíte s jejich používáním.

Obchodné podmienky
spoločnosti  CONQUEST entertainment a.s.
so sídlom Kolbenova 961/27d, Hloubětín, 198 00 Praha 9
IČO:  26467909, DIČ: CZ26467909
zapísanej v obchodnom registri Praha, spis. zn.: B 7293
(ďalej predávajúci)

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú pre nákup prostredníctvom online portálu www.cqe.cz. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti.

Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok sa špecifikujú ďalej v kúpnej zmluve alebo v Rámcovej kúpnej zmluve.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Uzavretie kúpnej zmluvy je ďalej definované §3 týchto obchodných podmienok.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho predávajúcim. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Užívateľský prístup

Nákup tovaru je striktne obmedzený iba pre registrovaných zákazníkov (ďalej kupujúci). Registrácia sa dá vykonať na online portáli, v sekcii prihlásenie.

Registrácia podlieha kontrole predávajúcim. Predávajúci toto overenie vykoná bezodkladne. Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie registrácie alebo vyžiadanie potrebných podkladov pre získanie požadovaného prístupu.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať alebo požiadať administrátora portálu o editáciu. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na portále www.cqe.cz  je umožnený prístup kupujúcemu do svojho užívateľského rozhrania.  Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru a úkony s tým spojené.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečené užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva v skutočnosti vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom doručenia tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

Platobné podmienky

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi definovanými v Rámcovej kúpnej zmluve alebo voľbou pri potvrdení objednávky, ak je mu umožnená. Predávajúci si vyhradzuje spôsob dodania zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia kupujúcemu.

V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Bezhotovostná platba je kúpna cena splatná podľa podmienok definovaná v Rámcovej kúpnej zmluve.

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Reklamácie sú riešené v súlade s Reklamačným poriadkom, záručnými podmienkami a právnym poriadkom platným v ČR.

Záručným listom je považovaná FAKTÚRA - daňový doklad, ak nie je definované pre daný tovar inak.

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok. Ich aktuálne znenie je špecifikované v sekcii Reklamácie. Prípadné zmeny nepodliehajú predchádzajúcemu upozorneniu. Kupujúci je vždy povinný sa zoznámiť s aktuálnym znením.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií, v prípade, že pri registrácii uviedol „Chcem dostávať informácie o novinkách“. Informácie nemusia bezpodmienečne súvisieť s tovarom, službami z portálu cqe.cz.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač.

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na portáli predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povolaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastupuje ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

V situáciách, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky sa vzťah kupujúceho a predávajúceho riadi platnými právnymi úpravami, predovšetkým Obchodným a Občianskym zákonníkom a Rámcovou kúpnou zmluvou, ak je uzatvorená.

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie.E-mailový spravodaj

Zľavy, akcie, novinky? Buďte prvý kto o nich vie. Zadajte svoj e-mail a nenechajte si ich ujsť.