Webové stránky používají v rámci poskytování služeb cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby, předpokládáme, že souhlasíte s jejich používáním.

Záručné podmienky

1.1 Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za kvalitu tovaru v dĺžke 12 mesiacov, pokiaľ zo zmluvy alebo predajných dokladov nevyplýva iná dĺžka záruky za kvalitu. Potom platí táto doba (zo zmluvy alebo dodacieho listu).

1.2 Záručná doba  (zo záruky na kvalitu) začína plynúť odo dňa dodania tovaru, alebo odo dňa dôjdenia tovaru na miesto určenia, pokiaľ nie je zmluvou určené inak.

1.3 Zákonná záručná doba platná pre koncových spotrebiteľov nie je a nemôže byť týmito podmienkami dotknutá.

1.4 Záručná doba nebeží po dobu, počas ktorej je tovar na oprávnenej reklamácii u dodávateľa.

1.5 Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok.

1.6 Na tovar vymenený v rámci reklamácie je poskytovaná nová 12 mesačná záruka.

1.7 Záruka sa nevzťahuje na závady a poškodenie veci spôsobené kupujúcim alebo užívateľom.

1.8 Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek vady vzniknuté neodborným zásahom do reklamovaného tovaru.

1.9 Záruka sa nedá uplatniť na poškodenie v dôsledku nesprávne prevedenej aktualizácie firmwaru zariadenia a na poškodenie alebo nefunkčnosť zariadenia z dôvodu použitia neoriginálneho alebo modifikovaného firmwaru zariadenia.

1.10 Na opotrebovanie veci v dôsledku obvyklého používania sa nevzťahuje záruka.

1.11 Použitie v rozpore s návodom na použitie (hlavne nevhodné pracovné podmienky ako teplota, prašnosť, vlhkosť) a používanie spôsobom, ktorý je v rozpore s obecnými zásadami, je dôvodom pre zamietnutie reklamácie.

1.12 Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na/v záznamovom zariadení reklamovaného tovaru.

1.13 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, poveternostných vplyvov alebo iných udalostí.

Reklamačný poriadok

2.1 Reklamáciu uplatňuje kupujúci u predávajúceho prostredníctvom on-line postupu pridelenia čísla reklamácie (RMA) cez webové stránky CQE.

2.2 Doba platnosti reklamačného čísla je 5 dní od jeho pridelenia. Po uplynutí tejto doby bude číslo vyradené a kupujúci si musí vyžiadať nové.

2.3 Na reklamáciu bude prijatý iba tovar v záručnej dobe a s číslom RMA

2.4 Každý kus reklamovaného tovaru musí mať vlastné číslo RMA

2.5 Zásielka musí byť viditeľne označená číslom RMA, inak nebude prevzatá od prepravcu alebo kupujúceho v prípade osobnej reklamácie.

2.6 Ak sa nedá z akéhokoľvek dôvodu vytvoriť číslo RMA, tak kontaktujte servisné oddelenie centrály sloločnosti.

2.7 Reklamáciu(e) doručuje kupujúci do servisného strediska na svoje náklady prostredníctvom prepravnej služby, kuriérom alebo osobne.

2.8 Adresa servisného strediska je: ConQuest entertainment a.s., Kolbenova 961/27d, 198 00 Praha 9

2.9 Reklamácie tovaru koncových zákazníkov budú vybavené najneskôr v lehote do 20 dní od prevzatia tovaru kupujúcim od koncového zákazníka tak, aby nedošlo k prekročeniu zákonnej 30 dennej lehoty.

2.10 V ostatných prípadoch bude reklamácia vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30. dňa od prevzatia do servisu.

2.11 Oprávnené reklamácie budú vybavené podľa možnosti predávajúceho opravou, výmenou alebo dobropisom.

2.12 Pri výmene tovaru môže byť pôvodný nahradený iným tovarom, ktorý pôvodný tovar nahrádza v rovnakom rozsahu parametrov a účelu.

2.13 Ak nebude možná oprava ani výmena, predávajúci vystaví kupujúcemu dobropis vo výške aktuálnej predajnej ceny.

2.14 Neoprávnené reklamácie budú vrátené kupujúcemu na jeho náklady, ak nebude dohodnuté inak (napríklad platená oprava tovaru poškodeného užívateľom a pod.)

2.15 Zmluvné strany sa dohodli na dojednaní o úhrade nutných nákladov vynaložených predávajúcim na vybavenie neoprávnenej reklamácie.
Kupujúci uhradí manipulační poplatok vo výške 250 Kč a skutočne vynaložené náklady (náklady servisného strediska a prepravné náklady) v prípadoch kedy:
- tovar na reklamáciu doručí bez čísla RMA
- popis poruchy bude nepresný, nedostatočný alebo žiadny a tovar pri testoch nebude vykazovať žiadnu chybu
- záruka na tovar už uplynula
- závada bola spôsobená užívateľom

2.16 Platené opravy sú poskytované za úplatu. O možnosti opravy a predpokladanej cene opravy informuje predávajúci kupujúceho telefonicky alebo emailom.
Predávajúci si vyhradzuje právo požiadavku na opravu tovaru po uplynutí záručnej lehoty odmietnuť.E-mailový spravodaj

Zľavy, akcie, novinky? Buďte prvý kto o nich vie. Zadajte svoj e-mail a nenechajte si ich ujsť.